Enterprise Singapore paves way for SMEs to break into India market